henkrusman.nl

Menu

 

 

Henk Rusman 30 oktober 1950 te Hillegom
Adres Polakkenweg 3
9422 BP Smilde
Telefoon
Internet adres
E-mail
0654211624
www.henkrusman.nl
h.rusman@planet.nl
Beroepsopleidingen Stadsacademie te Maastricht 1970/1975
Jan van Eyckacademie te Maastricht 1975/1978
Toekenning Bildtse Kultuurprijs 1993
Eervolle vermelding
Vredeman de Vriesprijs voor vormgeving
Provincie Friesland
2009
Uitgifte Boek
“Henk Rusman vierkant in beeld”
2005 ISBN nr. 9789090171401

Door Wim van der Beek

Het lijkt het onvermijdelijke lot van een beeldend kunstenaar die veel monumentale opdrachten in de openbare
ruimte realiseert: velen kennen zijn werk zonder het direct te kunnen verbinden met de naam van de maker.
Henk Rusman is zo’n kunstenaar.
Wie te voet, op de fiets, in de auto of met het openbaar vervoer de Noord-Nederlandse provincies doorkruist, kan bijna niet om zijn werk heen.
Tientallen monumentale beelden van de kunstenaar hebben bezit genomen van markante plekken en trekken zowel letterlijk als figuurlijk de aandacht van de voorbijganger. Dat er een duidelijke relatie aan te geven is en een sterke onderlinge samenhang bestaat tussen al die verschillende blikvangers in het publieke domein en de kunstenaar die ze ontworpen en uitgevoerd heeft, wordt eigenlijk pas goed duidelijk na een allesomvattende inventarisatie.

 

Uit het oeuvre dat Rusman tot nu toe heeft opgebouwd, rijst het beeld op van een ordenende geest.
Het is feitelijk onjuist om aan die constatering de conclusie te verbinden dat de kunstenaar altijd
rechtlijnig denkt, rationeel te werk gaat, redeneert vanuit vaste denkpatronen, systemen of maatstaven en heldere definities. Hoewel constructivistische uitgangspunten essentieel zijn, mag niet vergeten worden dat ze de kunstenaar het zicht op het vrije speelveld nooit ontnomen hebben.
In de objecten die Rusman tot nu toe heeft uitgevoerd, vormen vaste ijkpunten geen belemmering
voor een onorthodoxe benadering van ruimtelijke gegevens.
Wetmatigheden staan onontkoombare interacties met ongebruikelijke locatie specifieke omstandigheden iet in de weg.
Keer op keer levert de beeldhouwer het overtuigende bewijs dat een constructivistische aanpak
vindingrijkheid niet hoeft uit te sluiten. Henk Rusman is een beeldenbouwer.
Hij denkt in schema’s, modules en modellen, maar zoekt daarnaast ook naar oorspronkelijke
oplossingen die recht doen aan de hoedanigheid en de geschiedenis van de plek waar
zijn beelden geplaatst worden.

 

Ook in zijn ongebonden beelden verbindt hij het denken in materie en maatvoering, structuren
en systematiek, ritmiek en ruimte, volumes en vormverhoudingen met het onvermoeibare zoeken van
verrassende invalshoeken die het statische of starre karakter van de beelden subtiel onderuit halen.
Het doorbreken van horizontale zichtlijnen en het anticiperen op lichtval en veranderingen
die zich (onder meer als gevolg van de wisselende seizoenen) voordoen in de omgevingsfactoren,
worden door hem steeds weldoordacht meegenomen in het scheppingsproces dat aan de uiteindelijke
totstandkoming van een beeld vooraf gaat..
Vormen, lijnen en structuren fungeren in het werk van Rusman als indicatoren die inzichtelijk maken
waar het in zijn werk om draait.
Daarnaast brengen ze bij degenen die er naar kijken een bewustwordingsproces op gang.
De heldere uitstraling en logische vormentaal geven de beschouwer onmiddellijk het gevoel
dat het zó moet en niet anders kan.